พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
มองดูต่อไป…
Keep Looking…
ฝ่ายผู้ใดที่พิจารณาดูในพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพอันดีเลิศ และดำรงอยู่ในพระราชบัญญัตินั้น ผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วหลงลืม แต่เป็นผู้ประพฤติตามกิจการนั้น คนนั้นจะได้ความสุขในการของตน (ยากอบ 1:25)

Continue reading


อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018

พระพรของการให้
The Blessedness Of Giving
“ในขณะที่โลกยังดำรงอยู่นั้น จะมีฤดูหว่านฤดูเก็บเกี่ยว เวลาเย็นเวลาร้อน ฤดูร้อนฤดูหนาว กลางวันกลางคืนต่อไป” (ปฐมกาล 8:22)

Continue reading


จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
ความกังวลของชีวิตนี้
The Cares Of This Life
“จงระวังตัวให้ดี เกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วยการเสเพล การเมาเหล้า และการห่วงกังวลถึงชีวิตนี้ แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดยไม่คาดฝัน” (ลูกา 21:34

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

พระองค์ทรงมองข้ามความผิดของคุณ
He Looks Beyond Your Faults
“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

Continue reading


เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
ปราศจากตำหนิ
Beyond Reproach

และเมื่อก่อนนี้พวกท่านถูกตัดขาดจากพระเจ้า และเป็นศัตรูในใจโดยการทำชั่วต่างๆ แต่บัดนี้พระเจ้าโปรดให้คืนดีกับพระองค์เองโดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อหนังของพระคริสต์ เพื่อจะถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ (โคโลสี 1:21-22)

Continue reading