อาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
มองเห็นพระคริสต์ในคุณ
See Christ In You

แต่เมื่อเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ผู้ได้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้แต่ครรภ์มารดาของข้าพเจ้า และได้ทรงเรียกข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ ที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า… (กาลาเทีย 1:15-16)

Continue reading