จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
การสามัคคีธรรมแห่งความรัก
The Fellowship Of Love

“พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23)

Continue reading