พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
พระองค์ทรงเป็นส่วนแบ่ง
He’s Your Portion

และพระยาห์เวห์ตรัสกับอาโรนว่า “เจ้าจะไม่ได้รับมรดกในแผ่นดินของพวกเขา และจะไม่มีส่วนแบ่งใดๆ ท่ามกลางพวกเขาเลย เราเองจะเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและเป็นมรดกของเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล (กันดารวิถี 18:20)

Continue reading