เสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2018
ดำเนินชีวิตในการหยุดพักของพระองค์
Living In His Rest
“ปีที่ห้าสิบนั้นเป็นปีอิสรภาพของเจ้า ในปีนั้นเจ้าอย่าหว่านพืชหรือเกี่ยวเก็บผลที่เกิดขึ้นมาเอง หรือเก็บองุ่นจากเถาที่ไม่ได้ตกแต่ง” (เลวีนิติ 25:11)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2018
การเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้เป็นไปได้
The Resurrection Made It Possible

“เพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่ง การเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์” (1 โครินธ์ 15:21-22)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2018
ส่วนประกอบแห่งพระพรของพระเจ้า
The Divine Element Of Blessing

“….เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพร” (ปฐมกาล 12:2)

Continue reading


พุธ ที่ 28 มีนาคม 2018
ได้รับการอวยพรอย่างมากและน่าอัศจรรย์
Super-blessed And Peculiar
“ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั่นคร้าม บรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี” (สดุดี 139:14)

Continue reading


อังคาร ที่ 27 มีนาคม 2018
“พระคริสต์ในคุณ” คำตอบสำหรับทุกอย่าง
“Christ In You” Answers It All
“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้คนต่างชาติรู้ว่า อะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศี” (โคโลสี 1:27)

Continue reading