อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
คุณเป็นพระพร
You’re A Blessing
สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:3)

Continue reading