จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
ฟังพระคำของพระองค์และมีชีวิต
Hear His Word And Live

เอียงหูของเจ้า และมาหาเรา จงฟัง เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิต และเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า คือความเมตตาอันแน่นอนของเราต่อดาวิด (อิสยาห์ 55:3)

Continue reading