พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
การสารภาพที่แท้จริง
True Confession
เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรค คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล (ยากอบ 5:16)

Continue reading