ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
ชีวิตที่มีวัตถุประสงค์
A Purposeful Life

พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “อาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จ (ยอห์น 4:34)

Continue reading