เสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
ความรู้เปิดใช้ฤทธิ์เดชของพระคำ
Knowledge Activates The Power Of The Word

และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท (ยอห์น 8:32)

Continue reading