อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

พระองค์ทรงมองข้ามความผิดของคุณ
He Looks Beyond Your Faults
“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

Continue reading