ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
ยอมจำนนต่อพระวิญญาณสำหรับการทรงนำและทิศทาง
Yield To The Spirit For Guidance And Direction

“เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:14)

Continue reading