ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
พระสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ได้รับการทำให้สำเร็จแล้ว
The Promise Of Eternal Life Has Been Fulfilled

ซึ่งอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันดร์ ที่พระเจ้าผู้ไม่ตรัสมุสาทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลา และในเวลาที่ทรงกำหนด ก็ทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์ด้วยการประกาศที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้ ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (ทิตัส 1:2-3)

Continue reading