พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
คุณต้องกล่าวออกไปเพื่อที่จะดำเนินชีวิตแบบนั้น
You Have To Say It To Live It

“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ” (มาระโก 11:23)

Continue reading