พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2018
อธิษฐานตามพระวจนะ
PRAYING THE WORD

และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือ ถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง (1 ยอห์น 5:14)

Continue reading