พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2018
พระองค์สามารถประทานความรู้ในเรื่องชีวิตประจำวันแก่คุณได้
HE CAN GRANT YOU KNOWLEDGE OF EVERYDAY EVENTS

แต่องค์ผู้ช่วย คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว (ยอห์น 14:26)

Continue reading