อังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2018
อาณาจักรฝ่ายวิญญาณ
A SPIRITUAL KINGDOM

การเอาใจใส่เนื้อหนัง ก็คือ ความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณ ก็คือ ชีวิต และสันติสุข (โรม 8:6)

Continue reading