พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2018
เรามีสิทธิอำนาจของพระองค์
WE HAVE HIS AUTHORITY

“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้น คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทาน คือ ความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

Continue reading