พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2018
ตัวตนที่แท้จริงของคุณ
THE REAL YOU

พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:24)

Continue reading