จันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2018
มีชีวิตอยู่ในอาณาจักรแห่งชีวิตของพระองค์
ALIVE TO HIS REALM OF LIFE

ในทำนองเดียวกัน พวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ (โรม 6:11)

Continue reading