เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2018
ทำให้การทรงเรียกของคุณในข่าวประเสริฐสำเร็จ
FULFILL YOUR CALLING IN THE GOSPEL

สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา (2 โครินธ์ 5:18)

Continue reading