อาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2018
สำแดงชีวิตของพระคริสต์
MANIFESTING THE CHRIST-LIFE

เพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่นั้น ถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอ เพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเรา (2 โครินธ์ 4:11)

Continue reading