อาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2018
ถูกสร้างไว้เพื่อการดี
CREATED FOR GOOD WORKS

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้เราดำเนินตาม” (เอเฟซัส 2:10)

Continue reading