พุธ ที่ 17 มกราคม 2018
ไม่มีความมืดอยู่ภายในคุณ
The Darkness Has Nothing In You

“แต่นี้ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายมากนัก เพราะว่าผู้ครองโลกนี้จะมาและไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30)

Continue reading