จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2018
ตอบสนองเสมอต่อการทรงเรียกที่จะให้
Always Respond To The Call To Give

“ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 โครินธ์ 9:7)

Continue reading