จันทร์ ที่ 1 มกราคม 2018
เดินในแสงสว่างของพระองค์
Walk In His Light

“ในพระองค์มีชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวง ความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่”(ยอห์น 1:4-5)

Continue reading


จันทร์ ที่ 1 มกราคม 2018
เดินในแสงสว่างของพระองค์
Walk In His Light

“ในพระองค์มีชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวง ความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่”(ยอห์น 1:4-5)

Continue reading


จันทร์ ที่ 1 มกราคม 2018
เดินในแสงสว่างของพระองค์
Walk In His Light

“ในพระองค์มีชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวง ความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่”(ยอห์น 1:4-5)

Continue reading