ศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2018
ถ้อยคำแห่งพระพร
Words Of Blessing

“จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เราทุกๆประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3)

Continue reading