พุธ ที่ 10 มกราคม 2018
ดำเนินชีวิตเหนือระบบต่างๆ
Live Above The Systems

“ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่” (ฟีลิปปี 4:11)

Continue reading