อาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2018
คุณได้หนีออกจากความเสื่อมโทรมในโลกนี้แล้ว
You’ve Escaped The Corruption In The World

“ด้วยเหตุเหล่านี้พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” (2 เปโตร 1:4)

Continue reading