พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2018
พระองค์กำลังทำงานภายในคุณและผ่านทางคุณ
He’s Working In And Through You

“คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ” (2 โครินธ์ 5:19)

Continue reading