พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2018
ความสมบูรณ์ของเราในพระองค์
Our Completeness In Him

“เพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ และท่านได้ความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครอบครองและศักดิเทพ” (โคโลสี 2:9-10)

Continue reading