อาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2018
ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรัก
The Lordship Of Love

“เรื่องที่พระเจ้าได้ทรงฝากไว้กับชนชาติอิสราเอล คือการประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ (ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวง)” (กิจการ 10:36)

Continue reading