อาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2018
ได้รับเลือกที่จะรู้จักพระคำของพระเจ้า
Chosen To Know God’s Word

“และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 3:15)

Continue reading