พุธ ที่ 3 มกราคม 2018
ชัยชนะและพระสิรินิรันดร์ในพระเยซูคริสต์
Perpetual Victory And Glory In Christ Jesus

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้เรามีชัยเสมอโดยพระคริสต์ และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” (2 โครินธ์ 2:14)

Continue reading