อังคาร ที่ 2 มกราคม 2018
ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเกิดผล
Ordained To Be Productive

“เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็จะไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จะจำเริญขึ้น” (สดุดี 1:3)
Continue reading