อังคาร ที่ 23 มกราคม 2018
มองเห็นว่าคุณได้รับการสร้างใหม่แล้ว
See That You’ve Been Glorified

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

Continue reading