อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2018
จงตระหนักถึงพระพร
Be Blessing Conscious
“จงกล่าวกับอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาว่า ท่านทั้งหลายจงอวยพรคนอิสราเอล คือพูดกับเขาทั้งหลายว่า ‘ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน” (กันดารวิถี 6:23-24)

Continue reading