ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2018
ความสว่างและทิศทาง
Light And Direction

“พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

Continue reading