เสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2018
ชัยชนะได้รับการยืนยันแล้ว
Victory Assured
“เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)

Continue reading