ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2018
ความเชื่อในพระคำ
Faith In The Word
“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือ”โลก (1 ยอห์น 5:4)

Continue reading