จันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2018
ทำทุกสิ่งในพระนามของพระองค์
Do All Things In His Name
“และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์” (โคโลสี 3:17)

Continue reading