เสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2018
ชีวิตของพระคริสต์ภายในคุณ
The Life Of Christ In You

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิต คนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต”(1 ยอห์น 5:11-12)

Continue reading