จันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2018
อยู่ข้างบนสูงสุด
Stay On Top
“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

Continue reading