จันทร์ ที่ 30 เมษายน 2018

เราเป็นผู้สำแดงพระวจนะ
We’re The Expression Of The Word

“แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง” (ยากอบ 1:22)
Continue reading


อาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2018

จงประกอบด้วยพระวิญญาณเสมอ
Be Full Of The Spirit Always

“พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงให้พูด” (กิจการ 2:4)
Continue reading


เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2018

มองไกลกว่าโลกนี้
Look Beyond This World

“เพื่อว่าในยุคต่อๆ ไป พระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:7)
Continue reading


ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2018

พระองค์สัมผัสกับวิญญาณของคุณ
He Relates With Your Spirit

“พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:24)
Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2018
สวรรค์ได้เปิดแล้ว
The Heavens Are Already Open

“แต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า” (ฟีลิปปี 3:20)
Continue reading