ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2018
แสงของพระในวิญญาณของคุณ
The Light Of God In Your Spirit

“จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปของพระเยโฮวาห์ ส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้น” (สุภาษิต 20:27)

Continue reading