จันทร์ที่ 7 มกราคม 2019
คำพูดที่เป็นสาระสำคัญที่แท้จริง
The Word Of True Essence

“เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18)

Continue reading