อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019
ครอบครองผ่านทางถ้อยคำ
Reigning Through Words

“และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์…” (วิวรณ์ 1:6)

Continue reading