เสาร์ที่ 5 มกราคม 2019
ดำเนินชีวิตอยู่ในพระพร
Living In Blessings

“เหตุฉะนั้นให้เรากระตือรือร้นและทุ่มเทตัวเองและพยายามอย่างหนักเพื่อเข้าสู่การพำนัก [ของพระเจ้าเพื่อจะได้รู้จักและมีประสบการณ์เพื่อตนเอง] เพื่อให้ไม่มีผู้ใดล้มลงหรือพินาศโดยการไม่เชื่อและการไม่เชื่อฟังเช่นเดียวกัน [ซึ่งคนในถิ่นทุรกันดารนั้นล้มลง]” (ฮีบรู 4:11 AMPC)

Continue reading