พุธที่ 2 มกราคม 2019
ผลแห่งความรักของพระองค์
The Result Of His Love

“พระเยซูทรงตอบเขาว่า จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน” (มัทธิว 22:37)

Continue reading