อังคารที่ 29 มกราคม 2019
การอธิษฐานไม่ใช่การต่อสู้ดิ้นรน
Prayer Isn’t A Struggle

“ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน” (ลูกา 12:32)

Continue reading